Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku

sponza-palace-original-21465

DRŽAVNI  ARHIV U DUBROVNIKU  

Svetog Dominika 1, 20 000 Dubrovnik

KLASA: 612-06/17-01-28

UR.BROJ: 2117-33-17-01-56

U Dubrovniku, 12. travnja 2017.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09) te članka 28. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske  46/07, 45/09, 63/11),

– položen stručni ispit iz arhivske struke,

– objavljeni vrijedni, stručni i znanstveni radovi,

– isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, na temelju čl. 54. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana imenovanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na četiri godine.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
– dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku)

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjereni preslik)

– domovnica (izvornik ili ovjereni preslik)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci (izvornik)

– životopis.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Dubrovniku na adresu: Državni arhiv u Dubrovniku, Sv. Dominika 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: “Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu”.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Dubrovniku